انسان سازی
مطالعۂ خاص و فکر افروز

انسان سازی

انسان سازی از، نصیر احمد دوش ديدم که ملائک در ميخانه زدند‬ ‫گل آدم بسـرشتـنــد و به پيمانه زدند‬ ‫حافظ یہ تو ہے انسان سازی کام ہی ایسا ہے کہ پارسائی کا احساس فزوں ہو […]